Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zanieczyszczenie i oczyszczanie organizmu

30 grudnia 2017

NR 2 (Sierpień 2017)

Jak usunąć metale ciężkie

953

Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi jest jednym z ważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzi. Do organizmu człowieka metale ciężkie dostają się przez skórę i powietrze, a przede wszystkim wraz z produktami roślinnymi i zwierzęcymi. Czy są naturalne metody na usunięcie tych toksycznych pierwiastków z organizmu?
 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie skutki wywołuje zatrucie metalami ciężkimi?
 • Jak diagnozować obecność toksycznych metali?
 • W jaki sposób oczyścić organizm z toksyn za pomocą diety?

Przechodzenie przyjętych wraz z pokarmem pierwiastków do kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego, a w konsekwencji do organizmu człowieka jest ograniczone działaniem barier biologicznych. Należy jednak podkreślić, że działanie tych barier jest zmniejszone przy nadmiernym stężeniu tych pierwiastków, co wiąże się z ryzykiem negatywnego ich oddziaływania na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie człowieka.

POLECAMY

Konsekwencje zatrucia metalami ciężkimi

Po pewnym czasie mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych zmian mutagennych lub uszkodzenia centralnego systemu nerwowego. Do najbardziej toksycznych metali ciężkich należą: ołów, rtęć i kadm.

Metale mogą wywołać natychmiastowe ostre zatrucia lub stany przewlekłe. Zatrucia ostre powodują takie metale jak: As, Zn, Cd, Cu i Hg, natomiast zatrucia przewlekłe, oprócz już wymienionych, mogą wywoływać także Cr, Pb, Sn, Co, Ni, Mn, Se, Fe i Ag. Schorzenia przewlekłe występują przez długi czas w formie utajonej.

Do organizmów ludzi i zwierząt metale ciężkie dostają się najczęściej drogą pokarmową. Skutki zdrowotne regularnego spożywania produktów zawierających nawet niewielkie ilości tych pierwiastków mogą ujawnić się dopiero po wielu latach. Absorpcja metali ciężkich poprzez wdychanie skutkuje natomiast najłatwiejszym pochłanianiem i szybkim rozprowadzeniem przez układ krążenia1.

Metale ciężkie nie podlegają degradacji biologicznej. Ich detoksykacja przez organizmy polega na „ukrywaniu” aktywnych jonów metali w obrębie białek, takich jak metalotioneiny, lub na odkładaniu ich w formie nierozpuszczalnej w granulach międzykomórkowych w celu długotrwałego składowania lub wydalenia wraz z odchodami2.

Postać metalu może decydować, który organ będzie zaatakowany. Na przykład rozpuszczalna w tłuszczach rtęć pierwiastkowa albo w postaci związku rtęcioorganicznego niszczy mózg i układ nerwowy, a jon Hg2+ może atakować nerki. Również toksyczne oddziaływanie kadmu związane jest głównie z jego występowaniem w organizmie w postaci wolnych jonów kadmowych. Wiążą się one z atomami siarki, wodoru i tlenu, powodując zaburzenia różnych cykli metabolicznych. Kadm został zaliczony do pierwiastków o działaniu rakotwórczym, potwierdzone jest również działanie embriotoksyczne i teratogenne3. Obserwuje się znaczną selektywność w wiązaniu metali do tkanki. Toksyczny ołów i radioaktywny radon gromadzą się w tkance kostnej, natomiast nerki i wątroba gromadzą głównie kadm i rtęć4.

Ołów wchłaniany jest do organizmu człowieka głównie przez drogi oddechowe i skórę, w mniejszym stopniu przez układ pokarmowy. Zatrucia ostre są rzadko spotykane, a zatrucia przewlekłe dotyczą przede wszystkim układu pokarmowego i nerwowego. Szczególnie toksycznie oddziałuje na układ nerwowy ludzi młodych, u których bariera krew – mózg nie jest jeszcze dobrze wykształcona2.

Cynk spełnia w organizmie człowieka bardzo istotne funkcje, takie jak: tworzenie enzymów regulujących metabolizm białek i węglowodanów czy regulacja pracy układu krwionośnego, rozrodczego i kostnego. Jego nadmiar jest jednak szkodliwy dla zdrowia. Przy wysokich stężeniach odkłada się w nerkach i wątrobie, a także powoduje niedokrwistość, przez co obniża przyswajalność innych pierwiastków, takich jak: żelazo, fosfor, miedź i wapń. Uważany jest również za czynnik rakotwórczy5.

Chrom w przyrodzie występuje w dwóch postaciach – jako Cr(III) oraz Cr(VI). Chrom w niewielkich ilościach jest niezbędny dla życia, spełnia istotną funkcję w przemianach metabolicznych glukozy, niektórych białek i tłuszczów. Wchodzi także w skład niektórych enzymów i stymuluje działalność innych. Jednak przekroczenie stężeń fizjologicznych, zwłaszcza w przypadku Cr(VI), jest czynnikiem alergicznym, a nawet rakotwórczym. Absorbują się one bowiem do krwiobiegu poprzez płuca. Związki chromu uszkadzają układ pokarmowy, powodują zmiany skórne, wykazują działanie mutagenne, embriotoksyczne i teratogenne6.

Związki rtęci należą do najbardziej toksycznych. Do nieorganicznych związków mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia należą: chlorek rtęciowy (HgCl2 – sublimat), cyjanek rtęciowy Hg(Cn)2 i siarczek rtęciowy (HgS – cynober)7. Rtęć jest trucizną enzymatyczną i przy stężeniach przekraczających dopuszczalne normy wywołuje uszkodzenia komórek.

Diagnostyka i wykrywanie metali ciężkich w organizmie

Do najpopularniejszych w Polsce sposobów wykrywania metali ciężkich w organizmie należą:

 • Analiza pierwi astkowa włosa

Wynik analizy pierwiastkowej włosa poinformuje Cię nie tylko o stężeniach pierwiastków odżywczych i toksycznych w Twoim organizmie, ale także o ich wzajemnych proporcjach. Pierwiastki mogą bowiem współpracować ze sobą lub być wobec siebie konkurencyjne. Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka wpływa więc na zmianę zawartości innych. Na podstawie proporcji pomiędzy pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych. Zmiany wartości proporcji pierwiastków mają swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu podsystemów organizmu, np. układu nerwowego, pokarmowego oraz hormonalnego. Na podstawie wyniku EHA (Elemental Hair Analysis) można określić zmiany w funkcjonowaniu tych podsystemów. Możemy w tym badaniu oznaczyć pierwiastki Ca, Mg, K, Cu, Zn, P, Fe, Mn, Cr, Se, B, Co, Mo, S, Sb, U, As, Be, Hg, Cd, Pb, Al, Ge, Ba, Bi, Rb, Li, Ni, Pt, Tl, V, Sr, Sn, Ti, W i Zr oraz stosunki pomiędzy nimi. Stan mineralny organizmu jest odzwierciedleniem nie tylko stanu odżywienia, ale także kondycji neuroendokrynnej organizmu ludzkiego. Zastosowanie odpowiednich modyfikacji dietetycznych pozwala na korygowanie zaburzeń metabolicznych oraz prowadzi do uzyskania homeostazy mineralnej8.

Najrzetelniejsze i najłatwiejsze do zinterpretowania, dzięki opracowanym przez dr. A. Cutlera regułom, jest badanie włosa wykonane przez laboratorium
Doctor’s Data w USA. Jego koszt nie jest duży i jest w zasadzie równy kosztowi badań włosa wykonanych w Polsce. Można wykonać je chociażby przez www.directlabs.com9.

Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka wpływa więc na zmianę zawartości innych. Na podstawie proporcji pomiędzy pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych.

 • Oznaczanie rtęci we krwi i moczu

We krwi oznacza się przede wszystkim obecność metylortęci. Inne formy rtęci (metaliczna i związki nieorganiczne) również są wykrywalne, lecz ich obecność zmniejsza się o połowę co około trzy dni, ponieważ rtęć przemieszcza się do innych organów, takich jak mózg i nerki. Dlatego badanie krwi należy przeprowadzić w ciągu pierwszych kilku dni po narażeniu na kontakt z rtęcią.

W moczu oznacza się obecność rtęci metalicznej oraz jej form nieorganicznych, lecz nie można oznaczyć metylortęci.

We włosach można wykryć obecność metylortęci, nawet kilka miesięcy po ekspozycji, lecz badanie to jest skomplikowane i niezbyt często wykonywane.

Rtęć może występować również w paznokciach, mleku matki karmiącej, kale i wydychanym powietrzu, lecz materiały te są rzadko wykorzystywane w badaniach8.

 • Test poziomu pierwiastków w moczu (badanie Toxic)

Test mierzy poziom 18 pierwiastków odżywczych i 20 pierwiastków toksycznych.

Badanie obejmuje:

 • pierwiastki toksyczne: glin (aluminium), antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, kadm, ołów, rtęć, platyna, tal, tor, nikiel, pallad, tellur, cyna, uran, wolfram, cez, gadolin,
 • pierwiastki odżywcze: wapń, chrom, kobalt, miedź, żelazo, magnez, mangan, molibden, fosfor, selen, sód, stront, siarka, wanad, cynk, lit, potas, bor.

Pełny test poziomu pierwiastków w moczu oraz test klirensu pierwiastków toksycznych określa stopień wydalania pierwiastków z moczem, zaabsorbowanych podczas długotrwałej bądź ostrej ekspozycji. Jest to idealny test dla pacjentów, u których podejrzewa się ekspozycję na metale ciężkie oraz niedobory minerałów10.

Badanie to można wykonać również z prowokacją, przyjmując wcześniej np. EDTA, DMSA czy DMP.

 • Badanie poziomu uroporfiryny i koproporfiryny w moczu

Rtęć (a także inne metale ciężkie) zakłóca syntezę hemu, prowadząc do wydzielania w moczu uroporfiryny i koproporfiryny. Powoduje też produkcję prekoproporfiryny, która może być uznana za specyficzny wyznacznik zatrucia rtęcią. Badanie to można kupić na stronie
www.sklep.hashimoto.pl.

Nie jesteśmy jednak bezradni w obliczu zagrożenia konsekwencjami wynikającymi z zatrucia metalami ciężkimi – istnieje szereg naturalnych metod usuwania tych pierwiastków z organizmu.

Naturalne metody usuwania metali ciężkich

 • Miód pszczeli, propolis i pyłek kwiatowy

Miód pszczeli, propolis i pyłek kwiatowy (obnóże pszczele) mają zdolność do eliminowania z organizmu metali szkodliwych dla zdrowia, szczególnie metali ciężkich. Za działanie to odpowiedzialne są przede wszystkim związki flawonoidowe występujące w tych produktach, które tworzą z metalami połączenia rozpuszczalne w wodzie (chelaty) i w ten sposób usuwają je z organizmu11.

Flawonoidy zaliczane są do naturalnych barwników roślinnych. Pod względem chemicznym są one pochodnymi 2-fenylo-benzo-γ-pironu. Do podstawowych struktur flawonoidów występujących w produktach pszczelich należą: flawony, flawonole, flawanony i flawanonole. Co istotne, w miodzie i propolisie występują wyłącznie aglikony, to znaczy glukozydy pozbawione części cukrowej12.

W pyłku kwiatowym występują przede wszystkim związki flawonoidowe w połączeniu z cukrami w postaci glukozydów. W niewielkiej ilości spotykane są w pyłku kwiatowym także leukoantocyjanidyny i katechiny13.

Charakteryzują się one również działaniem detoksykującym, tworząc tzw. chelaty, czyli połączenia z metalami. Chronią one w ten sposób organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, a także ułatwiają usuwanie toksycznych metali z organizmu14. Przykładem takiego związku chelatowego jest połączenie kwercetyny z ołowiem Flawonoid ten (z grupy flawonoli) dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w środowisku lipofilnym tworzy połączenia z metalami, które są rozpuszczalne w wodzie, szczególnie w środowisku lekko alkalicznym, i wydalane z organizmu wraz z moczem14. Poza ołowiem flawonoidy wiążą w postaci chelatów także miedź, cynk, kadm, rtęć, arsen, nikiel, kobalt i uran15.

Badania kontrolne wykazały, że dieta z dodatkiem produktów pszczelich (głównie miodu) obniżyła średni poziom ołowiu w surowicy krwi dzieci do 8 µg/dl, to jest o 37%. U leczonych dzieci zaobserwowano także wzrost poziomu hemoglobiny w krwinkach czerwonych z 13,9 do 14,1 g/dl16.

Jeśli chodzi o propolis, to przeprowadzone badania wskazują, że dość wyraźnie usuwał on ołów z kości (w granicach 21,9–24,4%), a także z nerwu kulszowego (27,1%) i mózgu (8,5%), co wskazuje na uwalnianie tego metalu z obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Ma to duże znaczenie praktyczne w zatruciu tych układów ołowiem, szczególnie u dzieci17, 18.

Naturalne substancje chelatujące

 • chlorella (alga),
 • czosnek,
 • kolendra,
 • N-acetylocysteina (pochodna białka),
 • glutation (antyoksydant wytwarzany przez nasz organizm),
 • kwas alfa-liponowy (jak glutation),
 • selen (pierwiastek śladowy),
 • produkty pszczele.

 

 • Kolendra

To używane w kuchni ziele jest w stanie uwalniać rtęć, kadm, ołów i aluminium zarówno z kości, jak i z centralnego układu nerwowego. Cilantro jest to skuteczny środek, jeśli chodzi o uwalnianie rtęci zgromadzonej w przestrzeni wewnątrzkomórkowej (przyłączonej do mitochondriów, tubulin, liposomów itp.) oraz w jądrze komórki (odwraca powodowane przez rtęć uszkodzenia DNA).

Kolendra może jednak uwalniać więcej toksyn niż jest w stanie usuwać z organizmu, dlatego istnieje duże ryzyko redystrybucji rtęci i odkładania się jej w tkance łącznej (w której znajdują się nerwy). Taki proces nazywa się retoksykacją. Można tego łatwo uniknąć, podając jednocześnie środek absorbujący toksyny w jelicie19, np. węgiel aktywowany, ziemię okrzemkową lub chlorellę.

Jedna łyżka stołowa kolendry dziennie (typowa ilość stosowana do przyrządzania potraw) spożywana przez trzy tygodnie wystarczy, by pozbyć się większości złogów metali ciężkich z organizmu i umożliwić skuteczne działanie leków. Oczyszczające działanie kolendry nie ogranicza się jedynie do układu pokarmowego, ale obejmuje cały organizm, łącznie z płucami, nerkami, gruczołami dokrewnymi, wątrobą i sercem20.

 • Chlorella

Chlorella z kolei wiąże toksyny (błona mukopolisacharydowa), wszystkie znane metale toksyczne i toksyny środowiskowe, naprawia i aktywuje funkcje detoksykacyjne organizmu, a także znacząco zwiększa ilość wewnątrzkomórkowego zredukowanego glutationu.

Sporopolenina jest równie skuteczna jak cholestyramina, jeśli chodzi o wiązanie neurotoksyn, oraz bardziej skuteczna w wiązaniu metali toksycznych niż jakakolwiek inna znana substancja naturalna.

Jeśli chodzi o tłuszcze (12,4%), to kwasy alfa- i gammalinolowy umożliwiają zrównoważenie zwiększonej dawki oleju rybiego podczas detoksykacji oraz są konieczne dla spełnienia wielu innych funkcji, włącznie z powstawaniem peroksysomów.
Natomiast metylokobalamina stanowi pożywienie dla układu nerwowego, odnawia uszkodzone neurony oraz wykazuje właściwości detoksykacyjne21.

Chlorellę można spożywać w postaci tabletki, proszku lub płynu. Dorosłym zaleca się zwykle przyjmowanie 3 gramów lub 30 ml ekstraktu z chlorelli. Jedna łyżeczka proszku zawiera 5 gramów produktu. Czasem dobrze jest zacząć od połowy zalecanej dawki.
Niektórzy ludzie nie tolerują chlorelli i reagują na nią alergicznie. Mogą pojawić się u nich takie objawy jak: trudności z oddychaniem, bóle w klatce piersiowej oraz pokrzywka. W takim przypadku należy przerwać przyjmowanie suplementu22.

 • Czosnek

Wykazano, że czosnek chroni białe i czerwone krwinki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi powodowanymi przez metale w kwiobiegu podczas ich usuwania z organizmu, a także wykazuje funkcje detoksykacyjne. Czosnek zawiera wiele komponentów siarkowych, w tym najbardziej wartościowe grupy tiolowe, które utleniają rtęć, kadm i ołów i sprawiają, że te metale stają się rozpuszczalne w wodzie. To ułatwia organizmowi wydalanie tych substancji. Czosnek zawiera także alliinę, która jest enzymatycznie przekształcana w allicynę,
najsilniejszy naturalny środek przeciwbakteryjny.

Wykazano, że bioaktywny selen zawarty w czosnku chroni organizm przed toksycznością rtęci. Niestety, czosnek nie jest wystarczającym chelatorem23.

Badania kontrolne wykazały, że dieta z dodatkiem produktów pszczelich (głównie miodu) obniżyła średni poziom ołowiu w surowicy krwi dzieci do 8 µg/dl, to jest o 37%.

 

 • Selen

Gdy rtęć zajmuje w organizmie miejsce cynku, powstają dysfunkcyjne i be...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Naturoterapia w praktyce" w roku + wydania specjalne
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Dodatkowe artykuły i filmy
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy